Home

 


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

3. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

    - АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO)

    - РЪЧЕН РЕЖИМ (MAN)

    - БЛЯКАУТ (BLOCKOUT)

.

 

 

 

 

 

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Системата е предназначена за дистанционно/ автоматизирано упправление на 10 двойки помпи в режими дистанционен и стенд-бай.

Предвидена е аварийно- предупредителна сигнализация към системата за централизиран контрол при:

bulletнеизправност на блока RCU-P,
bulletвключване на резервна помпа, или отпадане на управляващото захранване на контактора на основна помпа,

Системата RCU-P има възможност да извърши:

bulletтест на функциите,
bulletсамоконтрол на контролера,
bulletда алармира за състоянието на помпите                                                     НАЗАД 

2.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

2.1.Захранващо напрежение: 24V (18- 31V)DC

2.2.Изходни релейни сигнали: 30VDC/ 230VAC

2.3.Консумирана мощност: max. 70VA

2.4.Входни цифрови модули: 24VDC                                                                     НАЗАД 

3.ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Системата RCU-P се състои от следните части:

bulletблок с електронна апаратура /програмируем контролер/,
bulletоператорска станция,
bulletпанел "Светодиодна индикация RCU-P"

намиращи се в ЦПУ.

3.1.БЛОК С ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА /ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР/

Блок с електронна апаратура- електронните модули са контролери SIEMENS тип SIMATIC S5-100U с типов сертификат от GL и са както следва:

3.1.1. Централизирано процесорно устройство CPU 103 (PLC). В него се намира управляващата програма.

Шифърът за заявка на CPU103 е 6ES5 103-8MA03

В CPU се монтира батерия, с която се захранва потребителската програма.

Шифърът за заявка на батериятя е 6ES5 980-0M11

В CPU се монтира EPROM 16K

Шифърът за заявка е: 6ES5 375- 1ELA

3.1.2.Цифрови входни модули- I0 - I9 към тях са свързани всички датчици и сигнали за управление.

Всеки цифров модул има 8 входа за напрежение 24VDC.

В системата са монтирани 10 входни модула от 0 до 9.

Шифърът за заявка е 6ES5 431- 8MA11

3.1.3.Релейни изходни модули Q10- Q13. Към тях се свързват изпълнителните механизми.

Всеки релеен модулл има 8 изхода за напрежение 30VDC или 230VAC. В системата са монтирани 4 изходни релейни модула.

Шифърът за заявка е 6ES5 451- 8MR12

Всички модули са разположени на обща шина в секция на ЦПУV

3.2.ОПЕРАТОРСКА СТАНЦИЯ /ПАНЕЛ/- ОР

Операторската станция служи за управление, настройване на режими, диагностика и самодиагностика на системата RCU-P.

Типът на операторският панел е COROS OP5- A1, с шифър за заявка 6AV3505- 1FB01

Връзката между операторския панел OP5 и CPU става посредством кабел с шифър за заявка 6XV1440- 2AH32

3.3.ПАНЕЛ "СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ RCU- P"

Панелът е периферия и есвързан съгласно приложената документация.           НАЗАД 

4.ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Монтажът се извършва съгласно приложение 7 към паспорта!

Забележки:

1.Да се спазва стриктно условието за изилиране на блока с електронна апаратура и операторската станция от корпус. Това се осигурява посредством текстолитови плочи.

2.Да се провери ширмовката на кабела за връзка между ОР и CPU да е изолирана от корпус.

3.При нарушена изолация възниква аларма в УПС.                                             НАЗАД 

5.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5.1. РАБОТА С CPU 103 (PLC)

5.1.1.Включва се захранване 24VDC на PLC- (I/O ключ на PLC в положение I).

5.1.2.Включва се RUN/ STOP ключ на PLC в положение RUN /ако не е бил включен/. Светва зеленият светодиод RUN на PLC и изгасва червения светодиод STOP.

5.1.3.Следи се светодиод BATTERY OFF / LOW. Ако свети светодиода, батерията трябва да се замени при работещо PLC.

5.2 .РАБОТА С ОПЕРАТОРСКА СТАНЦИЯ OP 5

5.2.1. Функции на бутоните на ОР 5:

DIR - показва списък на заложените екрани,

ESC - отказ, връщане назад, избор на режим, настойка на ОР 5,

ACK - квитиране на ОР 5 на излезлите аларми - премахва текста на алармата от екрана и връща в избрания екран

HELP - натискането на този бутон ( когато светодиода HELP свети) прехвърля в екран с допълнителна информация. Връщането във функционалния екран става чрез бутон ESC .

ENTER - потвърждава направеният избор или извършената промяна.

¬­® Ї - придвижване на курсора  за осъществянане на избор; преминаване в различни екрани, 

F2 - F5 - функционални бутони, които иматразлични функции в различните екрани.Функциите им сеизписват на най-долния ред на дисплея.

F1 и  F6 - функционални бутони. С бутон F 1 се извършва бърз избор  на режим  08 PUMPS STOP, RUN. С бутон F6 се извършва бърз избор на режим  09 PUMPS SETTING.

5.2.2. Готовност за работа с ОР5.

След подаване на захранване 24 VDC към ОР 5 се извършват автоматично вътрешни  тестове и на екрана се изписват съобщенията:

    EPROM, RAM, FLASH - TEST

При  успешно приключване на тестовете на екрана, остава съобщението:

ОР 5               V 1.30/1

4 x 20  Chor    5 mm 

След това съобщение ОР 5  е готово за работа.

5.3. УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА  ДАУ  НА РЕЗЕРВИРАНИТЕ ПОМПИ  RCU-P

Управлението на системата  ДАУ  на резервираните помпи се извършва чрез ОР 5.

Натиска се бутон DIR и на дисплея се появява  списъка на основните екрани за управление и настройка на помпите.

 08 PUMPS STOP, RUN

 09 PUMPS SETTING

10 GROUPS RUN, STOP

 11 MODE LEVEL

08 - eкран  за стартиране и спиране на двойките помпи

09 - екран за настройка на двойката помпи

10 - екран за ръчно пускане и спиране на помпите, по групи  в автоматичен режим

11 - екран за избор на  режима на помпи  BWE:

      - с управление по ниво и налягане

     -  с управление само по налягане

5.3.1. Избор на режим   08 PUMPS STOP, RUN

След като се натисне бутон DIR, маркерът отива автоматично на режим   PUMPS STOP, RUN .

Режимът се потвръждава с ENTER  от ОР 5  и се появява следния  екран:

AUTO  LO1 - M                    LO2 - S

RUN: OFF                             OFF

REM: ON                               ON

##    STOP    RUN    STOP   RUN

            F2          F3         F4        F5

На I- ия ред се индицира избрания режим от поредното меню /в случая AUTO/, състоянието на помпите / в случая LO1- M- основна и LO2- S - резервна/.

На II - рия ред се индицира моментното състояние на помпите /в случая и двете не работят- състояние RUN: OFF/.

На III- ия ред се индицира избран ли е дистанционен режим на управление за всяка помпа /в случая и двете помпи са в дистанционен режим: REM:ON/

Чрез функционални клавиши: F2-STOP-F3-RUN се управлява първа помпа от двойката /в случая LO1/.

Чрез функционални клавиши: F4-STOP-F5-RUN се управлява втора помпа от двойката /в случая LO2/.

5.3.2.Избор на режим 09 PUMPS SETTING

Чрез  ­Ї от ОР се избира режим PUMPS SETTING, потвърждава се с ENTER и се появява следния екран:

 MODE:MAN

 LO1:M

 LO2:S

    AUTO    MAN    MAS    SL

         F2          F3        F4        F5

Чрез функционалните клавиши F2 и F3 се избира режим:

-F2- режим  AUTO- автоматичен,

-F3- режим  MAN- ръчен.

Чрез функционалните клавиши F4 и F5 се избира коя помпа да е основна (MAS), или резервна (SL) както следва:

-F4- LO1:M- помпа 1 основна;

        LO2:S - помпа 2 резервна;

-F5-LO1:S- помпа 1 резервна;

        LO2:M- помпа 2 основна.

Чрез ­Ї  от ОР се избират в рамките на това меню всички помпи за настройка.

5.3.3.Режим за бързо избиране на помпи.

В процеса на работа се налага от управление на една двойка помпи да се премине в режим на настройка на друга двойка помпи, което по стандартния начин става с по- голям брой маниполации. За удобство при работа е въведен нов екран, чрез който се избира директно двойката помпи и режима, в който искаме да работим.

Използвани бутони за избор на режим:

F1- избор на режим 08- PUMPS STOP RUN- екрани за стартиране и спиране на помпи.

F6- избор на режим 09- PUMPS SETTING- екран за настройка на двойка помпи.

След натискане на тези клавиши се появява следния екран:

 1-4: LO,CLO,CC,SWE,  08

 5-8:FOS,FOC,EBC,BWE

 9-10:BFS,SWD

 GOTO     1:LO

      F2

със съдържание както следва:

поле 1- показва номера на менюто, с което ще се работи, съответно 08 или 09

поле 2- показва номера и наименованието на двойката помпи

поле 3- показва номера на избраната двойка помпи от цифровата клавиатура

поле 4- показва наименованието на избраната двойка помпи

поле 5- показва, че посредством функционален бутон F2 се отива на съответната двойка помпи

5.3.4.Избор на режим 10 GROUPS RUN, STOP

GR1;     GR2;      GR3;     GR4

LO  ;CC,FOC;        ;    EBC, BWE

CLO;    FOC;    SWE;   BFS,SWD

  RUN   RUN  RUN        RUN

    F2       F3      F4            F5

Чрез ­Ї от ОР се избира режим 10 GROUPS RUN, STOP. Потвърждава се с ENTER и се появява горепосочения екран. След натискане на функционалните бутони F2 до F5 се стартират помпите по групи, със закъснение от 4 sec.

Чрез ­Ї от ОР се избира следния подекран, с който се спират по групи двойките помпи в произволен ред.

GR1;     GR2;      GR3;     GR4

LO  ;CC,FOC;        ;    EBC, BWE

CLO;    FOC;    SWE;   BFS,SWD

  STOP   STOP    STOP   STOP

       F2         F3           F4          F5

5.3.5.Избор на режим 11 MODE LEVEL

Чрез ­Ї от ОР се избира режим 11 MODE LEVEL. Потвърждава се с ENTER и се появява посочения по- долу екран, за избор на режима за управление по ниво на помпи BWE. След натискане на функционалните бутони F2 или F4 се избира, или отказва управлението по ниво.

                PUMPS BWE

                        MODE

                LEVEL: YES

    LEVEL                           NO LEVEL

          F2                                      F4

5.4.АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO)

 5.4.1.При избран автоматичен режим (AUTO) и помпа LO1-M а помпа LO2-S чрез функционален клавиш F3 (RUN) се пуска помпа 1 (LO1) като основна, което предизвиква :
bulletсветване на светодиод Q10.0 от PLС - изходи
bulletсветване на светодиод LO1 от панел RCU-P, което значи основна помпа работи.

5.4.2.Ако датчика за налягане вибрира, или има пулсации на наляганетохдо 5 sec., на екрана на ОР се появява мигащ знак LP на мястото на ##, но други промени не настъпват.

5.4.3.Ако налягането спадне под нормалното за време равно, или по- голямо от 5 sec.на екрана на ОР се появява мигащ знак LP. Втората помпа LO2 се включва (на екрана на ОР се индицира с ON) и двете помпи работят заедно 5sec. След това помпа LO1 се изключва (OFF на екрана на ОР), а помпа LO2 продължава да работи (ON на екрана на ОР).

В този случай настъпват следните промени:

bulletна екрана на ОР LO1 е OFF, а LO2- ON;
bulletсвети светодиод Q10.1 на PLC, а  Q10.0 е изгаснал. На PLC изгасва и светодиод  Q13.1, което сигнализира в AMS-S  "Резервна помпа включена, основна неизправна, или липсва захранване.";
bulletна панел RCU-P свети светодиод LO2

При необходимост резервната помпа (в случая LO2) може да спре чрез функционален клавиш F4 (STOP LO2).

Когато от ОР се стартира основна помпа- в случая LO1 с функционален клавиш F3- докато резервна помпа (LO2) работи настъпват следните промени:

bullet резервна помпа спира. На PLC изгасва светодиод Q10.1 (изход резервна помпа работи) и светва светодиод Q13.1
bulletзапуска се основна помпа. На PLC светва светодиод Q10.0;
bulletна панел RCU-P изгасва светодиод LO2 и светва светодиод LO1.

5.4.4.Ако избраната за основна помпа (в случая LO1) спре да работи, веднага се включва резервната помпа (в случаяLO2).

5.4.5.Ако избраната за основна помпа (в случая LO1) изгуби готовност, веднага се включва резервната помпа (в случаяLO2). Това е електрически стенд-бай без закъснение (само 1sec. против вибрации).  Докато не се възстанови готовността на основната помпа пускането и от ОР в автоматичен режим е невъзможно! 

5.4.6.Ако работи основна помпа и  резервна загуби готовност, режимът автоматично се сменя в ръчен (MAN). След възстановяване на готовността на резервна помпа, изборът на автоматичен режим става по начина описан в т.5.3.2.

5.4.7.Ако за някоя от помпите в двойката не е избран дистанционен режим (REM:ON), двойката помпи автоматично минава в ръчен режим!                

                                                                                                                                    НАЗАД

5.5.РЪЧЕН РЕЖИМ (MAN)

5.5.1.Избира се по начина описан в т.5.3.2

5.5.2.Двете помпи се управляват по желание на оператора, чрез функционалните клавиши от ОР

bulletза LO1- F3 (RUN) и F2 (STOP)
bulletза LO2- F5 (RUN) и F4 (STOP).

Датчика за налягане се индицира на ОР, но няма управляваща функция!

5.5.3.Условията за управление в ръчен режим на дадена помпа са:

bulletда е избрано дистанционно управление;
bulletда има готовност.

В противен случай помпата се изключва.                                                      НАЗАД

5.6.БЛЯКАУТ (BLOCKOUT)

При настъпване на блякаут  всички помпи се изключват , но състоянието им се запомня от системата. На по- старите управления в този режим не е възможно да се внасят никакви корекции от ОР по отношение на промяна на режима на работа. В новите модификации това е възможно, но управление в никакъв режим не е възможно и за двата вида.

След блякяут двойките помпи се пускат автоматично по групи и времена зададени от завода- производител, с оглед равномерното натоварване на дизелгенераторите.

Важно: .Автоматично се пускат само помпите, които са работили в автоматичен рижим.

Много важно: Системата следи за блякаут от наличието на входен сигнал на вход  I07. Ако на този вход сигналът е 0 за системата това е блякаут и тя спира всички помпи! Входният сигнал се формира от релета на трите дизел генератора.                                             

                                                                                                                             НАЗАД

5.7.Всички проблеми възникнали по време на работа са изведени на ОР като аларми за съответните помпи.Тези аларми са:

bulletнеизбран дистанционен режим
bulletзагуба на готовност
bulletработи резервна помпа, но налягането е ниско

Съобщенията се квитират с бутон  АСК от ОР. Ако алармите са няколко, след последната се натиска бутон DIR.

                                                                                                                             НАЗАД

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.