Home Up

Контролни изпитания


 "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

 

III.Контролни изпитания

 

След цялостно завършване на ремонта се правят следните контролни изпитания:

1.      Измерване съпротивлението на фазите на намотките при температура равна на околната среда. Прави се при пренавиване на намотка. Косвено се прави оценка на нормалното състояние на намотките за липса на прекъсвания на намотката, или на някой от паралелните клонове на проводниците. Измерването се извършва със съпротивителен мост за постоянен ток, или цифров омметър с много голямо вътрешно съпротивление. Тъй като за да бъде трифазната намотка симетрична, е необходимо съпротивленията на трите фази да са приблизително еднакви, разликата не трябва да надвишава 2- 3 %. Когато разликата надхвърля 3% намотката се ремонтира отново.

2.      Контрол на изолацията на намотките към корпус и между фазите. Извършва се с мегаомметър за напрежение 500V или 1500V , когато се измерват намотки за ниско напрежение. Преди изпитания се препоръчва контрол на мегера- двете клеми се свързват на късо и се върти ръчката- показанието трябва да е 0. След разделянето на клемите показанието трябва да е безкрайност.

3.      Измерване на тока и на загубите на празен ход- двигателят се пуска ненатоварен при номинално захранване и се оставя да работи както следва:

·        за мощност до 10kW  - 15min

·        за мощност до 100 kW – 30min

·        за мощност над 100 kW – 75min

Това време е необходимо да се сработят лагерите на двигателя и да се провери правилността на сборката. Проверява се механичната изправност- наличие на шум в лагерите, чукания на въртящи се части, вибрации. Разработването на многоскоростните двигатели се извършва при най-голямата честота на въртене.

След завършване на разработването се измерва токът и загубите на двигателя. Препоръчва се отчитането на апаратите да се извършва едновременно. При многоскоростните двигатели отчитанията се извършват за всяка  честота на въртене.

Получените резултати се сравняват с паспортните и разликата не трябва да е по-голяма от 3-4%.

4.      Контрол на междувитковата изолация – извършва се с опит на празен ход на двигателя при захранване на намотката му с напрежение равно на 1.3 от номиналното. Изпитанието на многоскоростните двигатели се извършва за всяка намотка поотделно. По време на изпитанието, което продължава 5 минути, се контролира еднаквостта на токовете в отделните фази. В процеса на изпитанието не трябва да настъпят изменения на токовете, отчетени в началото на изпитването. Освен това по време на изпитването от двигателя не трябва да се отделя дим или мирис на изгоряла изолация. При изпитването се допуска честотата на напрежението да бъде по-висока, но не повече от 15%

5.      Изпитание на к.с. При изпитването роторът на двигателя се застопорява, а при двигатели с фазен ротор се свързва накъсо. Изпитването се провежда при номинална честота на напрежението. При двигателите с малка мощност напрежението на изпитване е равно на номиналното. Двигателите с по-голяма мощност се изпитват при ток в статорната намотка близък до номиналния. Препоръчва се при това изпитване намотката да се включи към напрежение съгласно таблицата :

Номинално напрежение, V

Номинално напрежение, V

127

33

220

58

380

100

 

Изпитването на много скоростните двигатели се извършва за всяка скорост поотделно. За да се избегнат механичните натоварвания и удари, напрежението по време на изпитване на късо съединение се подава чрез плавно увеличение. При достигане на предвидената стойност за напрежението се отчитат показанията за тока и за загубите на късо съединение. Резултатите се сравняват с паспортните данни. Отклоненията не трябва да са големи.

 

НАЗАД

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения: Юли 15, 2002