Home Up

Паспорт индикатори


  "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

СЪДЪРЖАНИЕ

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

2.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ.

3.ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

4.ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ.

 

 

 

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровите индикатори са предназначени за индикиране на температура, налягане или ниво, представени в цифров вид. Във всеки индикатор се извършва и контрол на текущите стойности на измерваната величина по две граници- максимална и минимална, които могат да се регулират. При отклонение от тези граници сигнализира съответен светодиод. В прибора е предвиден един релеен изход, съответстващ на една от двете граници- по избор. Приборът има и аналогов изход на измерваната величина в граници (0 - 10V). Този изходен сигнал може да се използва за индикиране на една величина в повече от едно наблюдавано помещение  при употреба само на един датчик. В индикатора за ниво е въведена настроеваема корекция за отразяване на относителното тегло на измерваната течност.                                                                                                                     НАЗАД

2.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ.

2.1.Захранващи напрежения    - 2х24V  (18 - 31V)

2.2.Вид и обхват на измерваната величина:  - определя се от типа на индикатора

2.3.Изходен аналогов сигнал:

bullet

за всички видове прибори 0 - 10V

bullet

за прибори тип DIT30 - -10 - +10V

2.4.Точност на показаниятя: +/- 1,5% от максималната стойност на обхвата

2.5.Консумирана мощност : не повече от 2х4W (включително захранването на датчика)

2.6.Определяне типа на прибора: - буквено- цифров код:

2.6.1.Индикатор цифров за температура

DIT X1 X2, където:

Х1- вид и обхват на входящия сигнал:

bullet

0- напрежение 0 - 10V

bullet

2- ток 4 - 20 mA

bullet

3- термопреобразовател Pt100

X2- обхват на индикираната температура:

bullet

0- (-50 - +50С)

bullet

1- (0 - +150С)

bullet

2- (0 - +600С)

2.6.2.Индикатор цифров за налягане:

DIР X1 X2, където:

Х1- вид и обхват на входящия сигнал:

bullet

0- напрежение 0 - 10V

bullet

2- ток 4 - 20 mA

bullet

3- резистор 20 - 120W

X2- обхват на индикираното налягане:

bullet

0- (0 - 0,25)Мра

bullet

1- (0 - 0,4)Мра

bullet

2- (0 - 0,6)Мра

bullet

3- (0 - 1,0)Мра

bullet

4- (0 - 1,6)Мра

bullet

5- (0 - 2,5)Мра

bullet

6- (0 - 4,0)Мра

bullet

7- (0 - 6,0)Мра

bullet

8- (0 - 10,0)Мра

bullet

9- (0 - 16,0)Мра

2.6.3.Индикатор цифров за ниво

DIL X1 X2, където:

Х1- вид и обхват на входящия сигнал:

bullet

0- напрежение 0 - 10V

bullet

2- ток 4 - 20 mA

X2- обхват на индикираното

bullet

0- (0 - 2)m

bullet

1- (0 - 4)m

bullet

2- (0 - 6)m

bullet

3- (0 - 8)m

bullet

4- (0 - 10)m

bullet

5- (0 - 16)m

bullet

6- (0 - 20)m

Корекцията за отразяване на относителното тегло на индикираната течност е в обхват 0,82 - 1,025.                                                                                                   НАЗАД

3.ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

Всеки цифров индикатор е изграден максимум от 3 печатни платки, формиращи трите модула на прибора: входящ, измервателен и мащабиращ.

3.1.Модул входящ

Към входящия модул са присъединени клемите на прибора за външните връзки. Двете входни захранващи напрежения се стабилизират на +15V (P) и -15V(N) с общ полюсV(M) .

Операционният усилвател DA1 е основен елемент в модула. При прилагане на входен сигнал напрежение, или ток  той работи в схема на мащабиращ повторител, а при датчик резистор - на диференциален мащабиращ усилвател. Донастройващият резистор РР1 определя нулевото налягане на прибора при входен ток 4мА.

Зависимостта между входния сигнал и показанието на индикатора е линейна.

Изходът на този усилвател се прилага на клема 8 като изходен аналогов сигнал. Изходът на DA1 се явява входен сигнал за двата компаратора - интегралните схеми DA2 и DA3, съответно за контрол по максимална и минимална граница. Насткройките на тези граници се осъществяват от донастройващите резистори RP4 и  RP5. 

Когато измерваната  величина достигне настроената граница се сигнализира от съответния светодиод и релето К1 сработва, управлявано от едното от двете нива по задание.

Изходния сигнал на DA1 представлява и входен сигнал на модул преобразувателен. За индикатори от тип DIL е въведена корекция на този сигнал за отразяване на относителното тегло на измерваната течност.

3.2.Модул измервателен

Измервателният модул е изграден на база на монолитна интегрална схема U1- ICL7107, представляваща АЦП с управление на 3 1/2 LED индикация. Референтното (мащабиращо) напрежение за схемата се снема от делителя  R5-RP3-R6-R7 и се подава на крак 36 (REFhi).Нулирането на схемата се осъществява чрез делител R4-RP2 и се подава на крак 30 (INlo). 

Входното напрежение на схемата се подава на крак 31 (INhi) и се снема от входния делител R1-R2-RP1, чрез който входното напрежение се поддържа в границите 0-2V.

Захранващите напрежения за схемата се получават чрез триизводни стабилизатори U2- 7805 и U3- 7905.

Седемсегментните индикатори са тип DA56-11GWA и се захранват от триизводен стабилизатор LM317.

3.3.Модул мащабиращ

При мерене на нива показанията на датчика зависят от вида на измервания флуид (от специфичното му тегло). Чрез мащабиращия модул се избира специфичното тегло на измервания флуид .

Входното напрежеие Uin зависи от флуида и горната му граница се изменя с около 2V.

Чрез делителя R1 - R10 изходното напрежение Uout и Urep (напрежението на повторителите) се поддържа винаги в границите от 0 до 8 V. Аналоговите ключове 4066, схеми U1 и U2 включват съответни части от делителяв зависимост от избраното специфично тегло. Изборът на специфично тегло става посредством бутон b1. Импулсите на бутоните се формират от чакащ мултивибратор, изпълнен с таймер LM555- схема U7. Посредством брояча 7493 схема U6 и дешифратора 7442 схема U5 се управляват аналоговите ключове 4066. Избраният ключ (специфично тегло) се индицира чрез светодиоден блок D0-D7, разположен на лицевия панел.

                                                                                                                                 НАЗАД   

4.Инструкция за монтаж

Индикаторите се монтират на лицеви панели, или лицеви капаци на секции и табла с монтажен отвор 92х92 mm.

Външните електрически вериги се изпълняват според типа на индикатора.

 

Забележка: Паспортите и пълна документация се на мират на съответните кораби на английски и български език. Тази публикация цели само едно дублиране на паспорта. При интерес, или необходимост могат да бъдат публикувани и самите схеми.       

                                                                                                                                    НАЗАД

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения: Юли 15, 2002