Home

 


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

Ред на работа:

 

1.От десктопа на компютъра се извиква основната програма за управление на машината- с бутони или с ключове по избор.

2. От отворилият се основен екран могат да се изберат следните подекрани:

 

 

Подръжка- събрани са всички органи за управление на машината за удобно боравене от поддържащия персонал. От този екран могат да се извършат всички операции с машината и да се тества работоспособността й, или да се диагностицират аварии.

 

  

За нас- общи данни за пограмата

 

Помощ- помощни екрани за работа с програмата

 

Измерване с Catman- извиква се катмодул Data Logger, кирилизиран за извършване на измерването и наблюдение на постпроцеса.

 След избиране на бутон „Измерване” се вика  Data Logger и от основният му екран от меню „Избор на графика за показване” се избира

y(t) Realtime graph или

y(x) Postprocess graph

А. Избира се y(t) Realtime graph и от там се влиза в режима чрез бутон „Начало на измерване”. Настройките за имерването и конфигурирането на графиката в реално време се извършват съгласно Ръководството за работа с  Catman стр. В23 – В25 в съкратен вариант или от стр. F4 -F9. След изпълняване на описаните операции се провежда изпитанието на образеца.

В. От менюто чрез вторият бутон „Начален екран” се връщаме към основният прозорец.

С. При необходимост от „Избор на графика за показване” се избира              y(x)  Postprocess graph за преглеждане на получените резултати след приклюване на изпитанието. В екрана за наблюдение се влиза черз бутон „Начало на измерването”.

За работа с постпроцеса първоначално (практически еднократно) се извършват настройки съгласно Ръководството за работа с Catman- База данни и обработване след края на процеса  от стр. I1- I41

Накратко: за ефективна работа с постпроцеса той се настройва от меню „Вика Data editor” от меню Import data се избира файла с данните от измерването и се зарежда. Затваря се програмата. От Configure 2D Scientific graph, Plots се избира Data Source- Time MGC plus, за YData канала с данните и се задава цвета на чертане. Потвърждава се с Ok и графиките и осите стават същите както в y(t) Realtime graph. Ако не се променя мястото за запис от измерването настройките остават постоянни.

Графиката се записва като снимка, текст или метафайл от менюта: Configure 2D Scientific graph- General-Export

Много важно:  Посоченият по- горе метод за разглеждане на постпроцеса може да не се ползва, а да се ползва директно програмата QuickView на Catman , ако все още не е бил затворен софтуера. Графиката се записва като снимка, текст или метафайл.

 

Разглеждане на архивни графики- извиква се помощна програма Data View за наблюдение на опити записани в база данни. Чрез тази добавка може да се гледа информацията от измерването дори и на големи файлове над 100 МБ и да се показват на дисплей всички части на оригиналните данни. Необходимите оригинални данни се зареждат от програмата „База данни”. С модула се работи съгласно Ръководството за работа с  Catman стр. F22 F28.


 

 

Обект-видеонаблюдение- извиква се софтуер за наблюдение с видеокамера на изпитание за огъване.

 

Протокол и изходни данни- вика се таблица на Excel, в която се задават данните за изпитанието, поръчителя и организацията на изпитанието. Автоматично се извършва пресмятане на данни използващи се за понататъшна работа. Автоматично се попълва първата страница от протокола за изпитанието, втората страница се попълва ръчно.

  

Опън- от тук се влиза в екрана за управление на изпитанието опън: дава се разрешение за работа на машината; пуска се и се спира помпата; може да се включи спускане надолу на машината; при необходимост може да се пусне подгряване на образеца. От този екран може да се извика измервателният модул, менюто за помощ и да се върнем към основният екран за управление на машината.

 

 

 Огъване- от тук се влиза в екрана за управление на изпитанието огъване: дава се разрешение за работа на машината; пуска се и се спира помпата; може да се включи спускане надолу на машината; при необходимост може да се спре машината при появяване на първа пукнатина. От този екран може да се извика измервателният модул, менюто за помощ, видеонаблюдение и да се върнем към основният екран за управление на машината.

 

 

 Калибририране- от този екран може да се извърши калибриране на машината.

 

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.