Home Up

Сушене


  "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

 

V.Технология на сушене

 

1.Общи положения при сушене на ел.двигателите

 

1.      Преди сушенето ел.двигателите се почистват от прах и други замърсявания и се продухват със сух въздух /налягане не по- високо от 2 атм./. Използва се дървен, или гумен накрайник за маркучите, за да не се надраска изолацията на намотките.

2.      За измерване на температурата през време на сушенето се поставят няколко термометъра по намотките и пакета. Живачните им резервоари трябва да се обвият плътно със станиол и след поставянето им на местата да се покрият със стъклена вата. Положението им през цялото време не трябва да се променя.

3.      Най- високата температура през време на сушенето в най- горещите места от намотката и пакета в зависимост от метода на измерване не трябва да превишава: по метода на термометъра- 70 °С; по метода на съпротивлението- 70 °С.

4.     

За контролиране процеса на сушенето се измерва не по- рядко от един път в час съпротивлението на изолацията R. Изменението му представлява характерна крива. В началото на сушенето изолацията намалява вследствие на изпаряването на влагата, след което се повишава до определена неизменна стойност. Сушенето се счита за завършено, когато в продължение на няколко часа съпротивлението не се променя.

 

 


2.Методи на сушене на изолацията

2.1Сушене с външно загряване

1.      Прилага се за силно навлажнени двигатели, като най- подходящ метод.

2.      Същност на метода – загряване на ел. двигателя, който трябва да се суши с външни топлинни източници.

3.      Необходими съоръжения – закрити пещи или сушилни шкафове, калорифери.

4.      Сушенето с външно нагряване най-просто и ефективно се извършва при обдухването на двигателя с нагрят въздух в калорифер. Калориферът се състои от вентилатор и камера или тръба с електронагреватели.

5.      Температурата на топлия въздух не трябва да бъде по-висока от 90°С, измерена с термометър. При сушене с външно нагряване се допуска малко по-висока температура, тъй като нагряването на намотките се извършва отвън и не може да се получат местни вътрешни прегрявания.

6.      Температурата в сушилния шкаф/пещ/ трябва да се поддържа през време на сушенето в граници 90-100 °С.

2.2 Сушене чрез нагряване на намотката с ток

1.      Приложение – за всички електродвигатели

2.      Същност на метода – електродвигателят се нагрява чрез отделената топлина в намотката при протичане през нея на електрически ток.

3.      Необходими съоръжение – източник на ток с понижено напрежение/ генератор, трансформатор/, амперметри.

4.      Сушене с трифазен ток в режим на късо съединенение – роторът се застопорява, статорът се включва към източник с напрежение 0.1 – 0.2 от номиналното, така че токът във всяка фаза на статора да не е по-голям от 0.5 – 0.7 от номиналния ток на електродвигателя. Токът във веригата се измерва чрез амперметър. Температурата на намотката се регулира чрез изменение на напрежението или чрез периодичното му включване и изключване. За ускоряване на сушенето може периодически да се освобождава роторът или електродвигателят да се върти известно време. В следствие.на вентилацията при въртенето на ротора се получава интензивно отделяне на влагата от намотката. За източник на трифазно понижено напрежение, за малки двигатели, може да се използват трифазни трансформатори за ниско напрежение,употребявани за местно осветление или за електроинструменти. За сушенето на двигатели с по-големи мощности могат да се използуват електроженови трансформатори. В този случай се употребяват три електроженови трансформатора или два, но включени по схема /отворен триъгълник/.

5.      Сушене с еднофазен или постоянен ток – използува се главно при двигатели с напрежение под петстотин волта. Ако намотката на двигателя има изведени шест края, фазите се съединяват последователно. Ако намотката има 3 извода /свързване звезда или триъгълник/- два клона се свързват паралелно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За да се получи равномерно нагряване на намотката , напрежението се превключва последователно към всички изводи на статора. Температурата се мери на всяка фаза. Напрежението на източника трябва да бъде 0,2- 0,3 от номиналното напрежение на двигателя. Токът се регулира в граници  0,5- 0,7 от номиналния на двигателя. За източник на понижено напрежение може да се използва електроженов трансформатор. Този метод може да се използва само, ако никой от другите методи е неприложим.

Съществуват и др. методи, които са неприложими в конкретните условия.


3.Ел.схеми на сушене на изолацията

 


 


Схема за сушене с подаване на                   Схема за сушене с използване на

на напрежение в роторната намотка           ротора като и-к на напрежение

 

 

 

 


Сушене на 2 еднакви по мощност                             Сушене с постоянен, или

асинхронни двигателя с навит ротор                       еднофазен ток при 3 изве-

                                                                                       дени края на намотката

 

НАЗАД

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения: Юли 15, 2002